Son Güncelleme 18.06.2019 11:41Kurumsal Üyelik Kuralları

“Kurumsal Üye”: www.holacon.com “Portal”ına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ile tüzel kişilerdir.

“Moderasyon”: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, HOLACON Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “Portal”de yayınlanan etkinlikler belirtilen gruplar altına alınmaktadır. Bu gruplar “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

“Plan”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği etkinlik sayısı, alt kullanıcı sayısı, davetli sayısı ve konumu önceden tanımlanmış etkinlik yönetme limitidir.

“Yıllık Ödemeli Plan”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği 12 ay süreli olarak satılabilen “Plan”lar “Yıllık Ödemeli Plan” olarak tanımlanmaktadır ve değiştirme hakkı Holacon’da saklı olmak kaydıyla 2 aylık bir indirim sağlanmaktadır.

 “Aylık Ödemeli Plan”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği 1 ay süreli olarak satılabilen “Plan”lar “Aylık Ödemeli Plan” olarak tanımlanmaktadır.

Kurumsal Üyelik Kuralları’nın aşağıdaki 1-3. maddeler arasında düzenlenen bölümü tüm “Planlar”lar için, 4-10. maddelerde düzenlenen bölümü ise “Aylık Ödemeli Planlar”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” ile “Aylık Ödemeli Mağaza”nın iptaline ilişkin düzenlemeler 11. Maddede yer almaktadır.

1. Kurumsal Üyelik Kuralları

1.1 Kurumsal Üyelik Kuralları; “Kurumsal Üye” olanların “Plan”ların kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, holacon.com Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Kurumsal Üyelik Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Kurumsal Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. HOLACON, herhangi bir zamanda Kurumsal Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Plan”ı kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

1.2 “Kurumsal Üye”nin yayınlayacağı etkinlikler için firma adının organizasyon bilgilerinde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’nın girilmesi gerekir.

1.3 “Firmanın”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, etkinlik başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Firmanın”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.

1.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

1.5  “Plan” sadece bir adet firmaya hizmet sağlar. Mevcut “Plan”ın farklı firmalar ile ortak kullanılması yasaktır. Fakat firmanın yarattığı etkinlikler üzerinde farklı firmaların operasyonel olarak çalışmasında sorun yoktur. “Plan” veya “Plan”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz. Aksi bir durumda konunu tespiti halinde ilgili Hesap Holacon tarafından iptal edilecek ve ücret iadesi sağlanmayacaktır. 

1.6 “Plan” içerisinde ancak  Yasaklı Ürünler’de yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun hizmetler satışa sunulabilir.

1.7 “Plan” dahilinde yaratılan etkinlikler “Yayınlama Kuralları”na uygun olmalıdır.

1.8 “Plan” sürelerinde 1 ay standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

1.9 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Plan” satın alabilirler. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve HOLACON tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

1.10 “Plan” kullanan firmalar, seçtikleri “lmitler” dahilinde operasyonlarını gerçekleştirilir. 

2. Planlar

2.1 “Kurumsal Üye” olabilmek “Plan” satın alınmasına bağlıdır.

2.2 HOLACON tarafından sunulan “Plan” seçenekleri arasından kendi özel planını yaratabilir.

2.3 “Plan”lar, Taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:

2.3.1  “Kurumsal Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

2.3.3 “Kurumsal Üye” haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın geri ödeme (chargeback) talebinde bulunursa;

Fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Hesabı kapatılacak, “Kurumsal Üye” “Plan”dan doğacak olan bedelleri ödemekle yükümlü tutulacaktır.

2.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Plan”larin süresi aylık veya yıllık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye” “Plan” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Plan” tanımlaması aylık bazda kendiliğinden yenilenir. “Plan” iptal talepleri, HOLACON Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Plan”ın süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Plan” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Plan”ını aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Plan” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” plan yükseltme yapamayacaktır. Satın alınan “Plan”ın faturasının kesilmesi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre ayın 1. veya 15. günü yapılacağından, “Kurumsal Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

2.5 “Plan” değiştirme talepleri, HOLACON Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. “Plan” geçişleri, mevcut “Plan”a ilişkin kullanım gün sayıları hesaplanıp kalan ücret yeni “Plan”ın ücretinden düşülerek gerçekleştirilir.

2.6 “Kurumsal Üye”nin “Plan” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Üye”, yeni “Plan” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Plan” ile geçiş yapılan “Plan” tutarı arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, yeni “Plan” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Plan”e geçiş yapar. Alt Plan geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir ve mevcut kullanımlarının alt Plana uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

2.7 HOLACON’in “Plan” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Plan” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

3.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, HOLACON’un kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

3.2 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda HOLACON’un çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün HOLACON’un çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda HOLACON’un kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili HOLACON’a karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Plan” açılışı sırasındaki ödeme adımı aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” ‘Hesabım / Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

3.5 “Kurumsal Üye”nin HOLACON’den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

4. Faturalandırma ve Ödeme

4.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Plan”lara ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’I veya 15’i olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, alacağı yeni “Plan”lar için de uygulanacaktır.

4.2 Faturalama, hizmet alınacak “Plan” süresinin başlangıcında yapılacak ve ödemeler peşin olarak her bir faturalama dönemi başında tahsil edilecektir. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak ve peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

4.3 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan işlemler gerçekleştirmesi halinde “Plan” yükseltmesi yapması gerekecektir.

4.4 “Kurumsal Üye”, herhangi bir zamanda Holacon Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir.

4.5 “Kurumsal Üye”nin sahip olduğu “Aylık Ödemeli Plan” satın aldığı tarihe göre her 30 günde bir defa kartından gerçekleştirilecek olup “Yıllık Ödemeli Plan” ise 365 gün de 1 defa kredi kartından tahsilat gerçekleştirilecektir. İlgili fatura “Kurumsal Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Üye”:

 

4.5.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca “Hesap”ını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak yeni bir “Plan” alamayacak, “Plan” değişikliği işlemi yapamayacaktır. 10 günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

 

4.5.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni işlem yapamayacak ancak yayındaki etkinlikler yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Üye” “Hesabım” sayfasını kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

4.5.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Üye”nin tüm etkinlikleri yayından kaldırılacak, “Plan” ve “Plan”a bağlı tüm “Alt Kullanıcı”ların kullanımı kapatılacak, alacağın tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Üye”, bu tarih itibariyle ‘Hesabım’ sayfasına giriş yapamayacaktır.  “Hesap” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Plan”a ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Plan” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre boyunca faturalar tahsil edilse dahi “Plan” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Üye” yeniden “Plan” açmak isterse, “Plan” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır.

4.6 “Kurumsal Üye”ye kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli aylık 6.000.-TL’yi (Altıbin Türk Lirası) geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. HOLACON işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5. Kurumsal Üyeliğin ve “Plan”ların İptali;

“Kurumsal Üye”nin “Plan”ını iptal etmek istemesi veya şartların oluşması halinde HOLACON tarafından “Plan”ının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Plan”ı da otomatik olarak kapatılacaktır.

5.1 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde HOLACON Kurumsal üye ve alt kullanıcıların işlem gerçekleştirmesini durdurabilir veya “Hesap” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyelik’i sona erdirebilir. 

- Kurumsal Üye ve/veya Alt Kullanıcı’ların, Kurumsal Üyelik Kurallarına ve/veya holacon.com Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,

- “Üyelik” ve Etkinlik açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi

- Etkinlik Yayınlama Kurallarına aykırı davranması

- Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

“Plan”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”ları belirtilen süre içinde işlem girişimde bulunamaz. Bu durumda, HOLACON’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Plan”ı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine Kurumsal Üyelik’in HOLACON tarafından sona erdirilmesi halinde; Kurumsal Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

5.2 “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Üyeliğinin HOLACON tarafından iptali halinde hesabı ziyaretçi hesabına dönüştürülmeyecektir.

5.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Hesap” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, HOLACON’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Plan”ı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.