Son Güncelleme 18.06.2019 09:08Hizmetlerin Kullanımı

Hizmetlerin Kullanımı

HOLACON; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. HOLACON’un hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "HOLACON" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "HOLACON" Etkinlik Yayınlama Hizmetleri

1.1. "Üye", "HOLACON Üyelik Hesabı" üzerinden "HOLACON" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak etkinliklerini yaratacak ve HOLACON Veritabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "HOLACON", "Üye" tarafından oluşturulan etkinlik/etkinlikleri değerlendirmeye alacak; bahsi geçen etkinliklerin "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "HOLACON", etkinliklerin değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "HOLACON", “Portal”da yayınlanan etkinliklerin hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili etkinliğin yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "HOLACON" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "HOLACON"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "HOLACON", "Üye"nin etkinliklerinin ve etkinlik  içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “HOLACON” etkinlikleri ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "HOLACON"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "HOLACON Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı etkinliklerde karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı etkinliklerde gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda etkinlik oluşturan "Üye"ler için "HOLACON", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı etkinlik yayınlayamayacağını ve etkinlik sayfalarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu opsiyonlara ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait etkinliklerini "Portal"ın "Etkinlikler" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde etkinliklerini yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Fiyatlandırma" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "HOLACON Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "HOLACON Üyelik Hesabı" açtığının, HOLACON tarafından tespit edilmesi halinde; HOLACON’un, bu kişinin tüm "HOLACON Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

 

2. "HOLACON" Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi

Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) hizmetlerin satışını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda “HOLACON”un aracı olmadan sadece altyapı sağlayarak meblağ’ı doğrudan “Satıcı”nın tercih ettiği ödeme altyapısı ile aktardığı sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "HOLACON Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile “HOLACON”un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"HOLACON Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi"nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Ödemeli Etkinlik Kayıt Sistemi"nde "Alıcı"; "Portal"da etkinlikleri gösterilen "Satıcı"ya ait hizmetlerin satın alma talebini HOLACON internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden HOLACON’un internet portalına entegre edilmiş hazır ödeme altyapılarını kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, etkinlik sayfasında belirtilen hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Alıcı", Portal" üzerinden "HOLACON" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar “Satıcı”nın alım işlemini iptal etmesi, "Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması ve Fraud işlemler olarak tanımlanmıştır. 

2.1.3 "Alıcı", "Portal" üzerinden “HOLACON”un internet portalında hazır entegre edilmiş altyapıları kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "SATICI”nın hesabına doğrudan ödeme gerçekleştirerek borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının gerçekleştirilmesi durumunda “HOLACON”un konuya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.

2.1.4 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen hizmetlerin hatalı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı hizmetlerden olup olmaması, niteliği, hizmetin tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında HOLACON’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği hizmetlerin satışı, ilanı yasak hizmetler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "HOLACON"un hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", satışa arz ettiği ve etkinlik paketlerinde belirttiği hizmetlerin yasaklı hizmetlerden olmasından, hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "HOLACON"e yapılan taleplere karşı HOLACON’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak sağlayacağını; hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. 

3. Tüm Etkinliklerin Listeleme Hizmetleri

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “HOLACON Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları etkinlik içeriklerinin “HOLACON” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “HOLACON” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait etkinliklerin “Kullanıcı” tarafından “HOLACON” tarafından belirlenen sıra dahilinde “HOLACON” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “HOLACON” veritabanına gelen sorguların “HOLACON” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır.

3.2 Etkinliklerin hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin etkinliğin konusuyla ilişkili olmaması durumunda “HOLACON” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir. 

4. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "HOLACON" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.